Prohlášení o zpracování osobních údajů

Odesláním kontaktního nebo objednávkového formuláře prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „Formulář“) udělujete firmě Polytrade CE s.r.o., IČ 27060641, se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 93392 (dále jen „Správce“) jako Správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu vámi vyplněných údajů ve Formuláři, včetně rodného čísla (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely marketingových činností Správce a tzv. partnerů a podporovatelů Správce, a to zejména za účelem nabízení výrobků nebo služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití vámi uvedeného elektronického kontaktu.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce, Zpracovatele, partnerů a podporovatelů Správce. Souhlas je udělen na dobu pěti let. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.


Poučení o vašich právech

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným do sídla Správce nebo na e-mailovou adresu vlach@polytradece.cz. Svůj souhlas můžete také odvolat i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek. V souvislosti s poskytnutím svých Osobních údajů máte dále i následující práva:

 1. Právo na přístup k Osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování Osobních údajů;
  • rozsahu zpracování Osobních údajů (tj. informaci ohledně Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašeho práva a oprávněných zájmů;
  • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů. Správce má přitom právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Právo na opravu Osobních údajů, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci Osobních údajů);
  • obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce Vás následně bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení vaší stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo vaše informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude vaše žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Kontakty

Polytrade CE s.r.o. je oficiálním dovozcem a distributorem materiálu HIMACS v České republice a na Slovensku